Podmienky Itaka

I. O NÁS
Produkty ITAKA nabízime v spolupráci se cestovní agenturou BESKYD-EURO, s.r.o.

Cestovaní je nejen naším podnikaním, ale také koníčkem, tudíž jsme schopni poradit s výběrem zájezdu k vaší plné spokojenosti. Budeme rádi, když i vy využijete našich služeb.

V roce 2018 jsme se stali partnerem největší východoevropské cestovní kanceláře ITAKA a zastupujeme ji na slovenském trhu.

II. GARACNE CENY A SLEV
CK BOMEX, s. r. o.. NABÍZÍ ZÁJEZDY ZA STEJNOU CENU JAKO POŘÁDAJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE,
A TO VČETNĚ VEŠKERÝCH SLEV, VĚRNOSTNÍCH BONUSŮ, AKČNÍCH VÝHOD A PODOBNĚ.

III. OBJEDNÁVKA A POSTUP PŘI REZERVACI
Po obdržení nezávazné objednávky ověříme, zda je vámi vybraný zájezd volný. Pokud ano, vytvoříme u pořádající
CK nezávaznou rezervaci. Nezávazná rezervace bývá zpravidla několik dní. U zájezdů first minute a u zájezdů last minute několik hodin. Po vytvoření rezervace vás kontaktuje náš pracovník, který vám sdělí veškeré informace a konečnou cenu zájezdu. Zašle vám vyplněnou cestovní smlouvu a domluví se s vámi na způsobu platby. Vy smlouvu zkontrolujete
a podepsanou odešlete e-mailem do CA spolu s dokladem o uhrazení zájezdu. Po obdržení podepsané cestovní smlouvy
a dokladu o provedení platby, zašleme cestovní smlouvu k potvrzení pořádající CK. Smlouva se stává závaznou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK. Pokud ve zcela vyjímečném případě CK smlouvu nepotvrdí, vrátí CA zákazníkovi neprodleně všechny jeho uhrazené platby. Zákazník však nemá nárok na náhradu škody.
CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané cestovní smlouvy, nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů v cestovní smlouvě.

IV. PLATBA ZA ZÁJEZD
Závazná cena je vždy uvedená v cestovní smlouvě.
Informace o způsobu platby, termínech splatnosti a čísle konta, na které se má zájezd zaplatit, jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Platí, že u zájezdů objednávaných jako first minute platí zákazník zálohu ve výši 10 až 50% podle toho kdo je pořadatel daného zájezdu a doplatek je nejpozději 30 dní
před odjezdem. U zájezdů objednávaných méně než 30 dní před odjezdem (např. last minute) platí zákazník celkovou cenu jednorázově v den podpisu smlouvy. Platby lze provést bankovním převodem nebo složením hotovosti v bance. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na daný účet.

V. CESTOVNÍ DOKLADY
Po uhrazení zájezdu zpravidla týden před odletem obdrží zákazník e-mailem nebo poštou pokyny ke své dovolené, u last minute kde je odlet méně než týden, je zpravidla obrdrží ještě v den uzavření a zaplacení smlouvy nebo druhý den.
Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován.
Trend většiny CK je zasílání kompletního odbavení e-mailem. Letenky již většina CK nevystavuje a letá se v řežimu Ticketless, což znamená že jste odbaveni na základě cestovního dokladu. Všechny tyto informace obdržíte v pokynech, které vám budou zaslány.

VI. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
U nás máte výhodu nulových storno poplatků až do doby odeslání cestovní smlouvy pořadající CK. Po potvrzení smlouvy jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK.

VII. REKLAMACE
CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK. V případě, že jste nebyl s nějakou službou ve vámi vybraném zájezdu spokojen a chcete podat reklamaci, poradíme vám, jak postupovat a jak reklamaci napsat. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1měsíce od skončení zájezdu.
V případě, že se zájezd neuskutečnil, počítá se ode dne, kdy měl být zájezd ukončen dle cestovní smlouvy.

VIII.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu, e-mail, telefónne číslo) sa získavajú v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, keďže ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov vyplývajúcich pre CK BOMEX s.r.o s objednávateľom za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK BOMEX s.r.o, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK BOMEX s.r.o a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa.

 2. Objednávateľ vyhlasuje, že je splnomocnený účastníkmi zájazdu, ktorých osobné údaje sú uvedené v  zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do zmluvy a na ich spracovanie.

 3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia zmluvy

POUČENIE SPRÁVCU PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.8/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ste udelili spoločnosti CK BOMEX, s.r.o.,IČO 47807920 , so sídlom Okružná 3, Michalovce , 071 01, Slovensko (ďalej iba „Správca“).

Osobné údaje budú spracovávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môže spracovávať aj prípadne ďalšie osoby, ktorých ingerencia vyplýva z charakteru poskytovaných služieb alebo plnenia zmluvných alebo právnych povinností.

Osobné údaje môžu byť taktiež odovzdané tretím osobám v súvislosti s plnením zmluvných podmienok, ako aj tých uložených príslušnými právnymi predpismi (orgány štátnej správy, zmluvní partneri, a pod.)

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Správca, prípadne spracovateľ, budú spracovávať iba tie osobné údaje, s ktorých spracovaním ste súhlasili a iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracovávané. Spracovávať budeme tiež Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností, ktoré nám ukladá zákon a iné obecne záväzne právne predpisy (daňové predpisy, predpisy v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia apod.) Pre Vašu informáciu uvádzame jednotlivé kategórie osoných údajov:

 • identifikačné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt s Vami (kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie)
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadení a iné)

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca bude spracovávať iba tie údaje, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti budeme Vaše osobné údaje spracovávať pre tieto účely:

 • účely obsiahnuté vo výslovnom súhlase, ktorý ste nám poskytli (ponuka uzatvorenia zmluvy, plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej zmluvy, atď.)
 • ochrana práv Správcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok)
 • plnenie povinností vyplývajúcich pre Správcu z obecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy
 • výberové konania na voľné pracovné miesta
 • ochrana Vašich životne dôležitých záujmov

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré spracovávame sú získavané na základe:

 • Vami udeleného výslovného súhlasu a priamo od Vás (e-mailová korešpondencia, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre na webe, sociálne siete, vizitky a pod.)
 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, Živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.)
 • od tretej osoby, ktorej ste udelili súhlas s odovzdaním Vašich osobných údajov Správcovi

SUBJEKTY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame iba údaje tých osôb, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti tak spracovávame osobné údaje:

 • klientov
 • zamestnancov
 • zmluvných partnerov
 • tretích osôb ak je to nevyhnutne nutné (napr. Uchádzač o zamestnanie a pod.)

DOBA SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

Vaše údaje budeme spracovávať vždy iba dobu nevyhnutne potrebnú pre daný účel. Doba spracovania je určená buď v rámci Vami poskytnutého súhlasu, v uzatvorenej zmluve, alebo je stanovená obecne záväzných právnym predpisom.

SPÔSOB SPRACOVANIA A OCHRANY

Spracovávanie prebieha spravidla v sídle Správcu, prípadne Spracovateľa, poverenými zamestnancami Správcu, resp. Spracovateľom. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

ZOOU a GDPR Vám, ako subjektu údajov, zakladajú široké oprávnenia. K najdôležitejším z nich patrí právo na prístup k údajom zahŕňajúce právo na informácie týkajúce sa:

– rozsahu a účelu spracovania

– doby spracovávania

– zdroja osobných údajov

– príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené

– profilovanie osobných údajov

Ak sa budete domnievať, že Správca alebo Spracovateľ vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete požiadať Správcu o vysvetlenie alebo odstánenie závadného stavu (napr. blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov).

V prípade, že by sme na Vašu žiadosť nereflektovali, máte možnosť obrátiť sa so svojim problémom na dozorný úrad, ktorým je podľa ZOOU Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne sa naň môžete obrátiť priamo.